Bes Devlet Katkısı

İşveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutar olan Devlet katkısı, katılımcıların ilgili hesaplarından ayrı olarak takip edilir ve T.C. Başbakanlık Müsteşarlığı’nca belirlenen yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilir.

Bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı ilgili takvim yılına ait brüt asgari ücretin toplamını aşamaz.

Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

• En az 3 yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin %15’ine,

• En az 6 yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin %35’ine,

• En az 10 yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin %60’ına,

hak kazanır.

Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin tamamına hak kazanır. Devlet katkısı ve getirilerinden hak kazanılan tutarlar sistemden ayrılma veya emeklilik durumunda katılımcıya ödenir.

Devlet katkısı ve getirileri haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez.

01.01.2013 tarihinden önce sisteme girmiş olan katılımcıların Devlet katkısına hak kazanmaya esas süresinde dikkate alınmak üzere 01.01.2013 tarihinden itibaren sistemde bulundukları toplam süreye, 01.01.2013 tarihinden itibaren 01.01.2016 tarihine kadar sistemde kalmak koşuluyla 01.01.2016 tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere;

• Sistemde 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl,

• Sistemde 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl,

• Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl süre eklenir

Leave a Comment